Preskočit na obsah

Výpočet výšky komína

Výška komína je základným faktorom, ktorým je možné zabezpečiť dobré podmienky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok.

Programové riešenie výpočtu minimálnej výšky komína je v súlade s Informáciou o postupe výpočtu výšky komína na zabezpečenie podmienok rozptylu vypúšťaných znečisťujúcich látok a zhodnotenia vplyvu zdroja na imisnú situáciu v jeho okolí pomocou matematického modelu výpočtu očakávaného znečistenia ovzdušia (PDF, 210 kB) a má zabezpečiť jednotný a technicky jednoznačný výpočet, ktorý slúži ako pomocný nástroj pri zabezpečovaní kvality ovzdušia.

Výpočet výšky komína je rozdelený na tri základné situácie:

  1. Základná minimálna výška komína (stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia). 
  2. Korekcia výšky komína na okolitú zástavbu, pričom za okolitú zástavbu sa považuje budova, ktorá je vzdialená viac ako sto metrov a menej ako šesťnásobok základnej minimálnej výšky komína.
  3. Korekcia výšky komína na okolité komíny, ktoré emitujú rovnakú znečisťujúcu látku:
    1. komíny toho istého prevádzkovateľa,
    2. vzdialenosť komínov do 250 m.