Preskočit na obsah

Technická univerzita v Košiciach


Absolvent bakalárskeho štúdia odboru stavby s environmentálnym určením:
 • získa základné poznatky z oblasti analýzy stavu znečistenia a monitorovania znečisťujúcich látok vo vodách,
 • získa základné vedomosti z hydrológie - obehu vody v prírode, monitorovania a analýzy hydrologických údajov,
 • ovláda zákonitosti hydrostatiky a hydromechaniky,
 • je schopný vyhodnotiť  vplyvy činností v oblasti vodného hospodárstva na životné prostredie,
 • ovláda základnú inžiniersku teóriu potrebnú na navrhovanie vodných stavieb (napr. úprava vodných tokov, návrh hatí, vodných nádrží),
 • je schopný pracovať s platnou legislatívou a normami zameranými na ochranu vôd.

Absolvent inžinierskeho štúdia odboru stavby s environmentálnym určením:

 • tvorivo aplikuje získané poznatky z nosných oblastí odborov environmentálne inžinierstvo a stavebníctvo, princípy a metódy odboru v praxi, v projektovaní a zhotovovaní vodných stavieb (napr. vodovodná sieť, stoková sieť, ČOV),
 • využíva geografické informačné systémy, preukazuje efektívne rozhodovanie pri voľbe metód, softwaru a iných výpočtových prostriedkov v oblasti vodného hospodárstva,
 • je schopný analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom navrhovania a zhotovovania stavieb,
 • je schopný vyvíjať technické riešenia a riešiť environmentálne a technické problémy vodohospodárskej praxe.

V súčasnosti sa pripravuje nový študijný program - stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine, ktorý sa bude realizovať na bakalárskom a inžinierskom stupni vysokoškolského štúdia.
Absolvent bakalárskeho štúdia odboru stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine:

 • získa základné poznatky z environmentálneho inžinierstva, vodného hospodárstva, stavebníctva a vodných stavieb,
 • získa základné vedomosti z oblasti hospodárenia s vodou v urbanizovaných územiach a v krajine,
 • je schopný monitorovať a analyzovať stav znečistenia zložiek životného prostredia,
 • získa základné poznatky z prípravy, navrhovania a realizácie vodných stavieb,
 • získa základné vedomosti z tvorby, ochrany a obnovy krajiny a právnych predpisov platných v ochrane životného prostredia, vodnom hospodárstve a v stavebníctve,
 • je schopný použiť získané znalosti, praktické postupy a nástroje pre riešenie jednoduchých inžinierskych  projektov z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, vodného hospodárstva,
 • vie navrhovať jednoduché stavby a fragmenty zložitých stavieb,
 • dokáže posudzovať vplyvy činností a stavieb na životné prostredie.
Viac informácií: https://www.tuke.sk