Preskočit na obsah

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru krajinárstvo a krajinné plánovanie:

 • získa poznatky na komplexné plánovanie, navrhovanie a projektovania optimálneho riešenia krajinnej štruktúry pre účely bývania, výroby, rekreácie, posilnenia ekologickej stability krajiny, tvorby kultúrneho a estetického prostredia pomocou biotických a abiotických prvkov,
 • je schopný tvorivo pristupovať k manažmentu povodí a k programom rozvoja vidieka pri zohľadnení existujúcich prírodných zdrojov a technických diel v krajine,
 • získa základné vedomosti pre uplatnenie v oblastiach krajinnej tvorby, krajinného plánovania a manažmentu krajiny v nadväznosti na rozhodovacie, plánovacie a povoľovacie procesy.

Absolvent inžinierskeho štúdia odboru krajinárstvo a krajinné plánovanie:

 • získa poznatky o princípoch ochrany, tvorby a využívania krajiny pri zohľadnení ochrany a tvorby životného prostredia,
 • naučí sa posudzovať a hodnotiť kvalitu najmä abiotických prvkov krajiny (pôda, voda, ovzdušie) a z biotických prvkov,
 • určiť eróznu ohrozenosť územia a navrhovať opatrenia na jej elimináciu (organizačné, biologicko-agrotechnické, technicko-stavebné),
 • spracovávať krajinné plány a návrhy vegetačných štruktúr v sídlach a mimo sídiel,
 • riešiť optimalizáciu organizácie a využívania pôdneho fondu (veľkosť a tvar pozemkov, ich sprístupnenie cestnou sieťou, delimitácia pôdneho fondu, honové usporiadanie a štruktúra osevu v súlade s faktormi podmieňujúcimi konkrétny stav v území),
 • riešiť problematiku odpadového hospodárstva,
 • hodnotiť kvalitu zložiek životného prostredia v poľnohospodárskej krajine.

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru vodné stavby a vodné hospodárstvo:

 • osvojí si základné teoretické a praktické postupy pri navrhovaní vodohospodárskych stavieb (hate, priehrady, úpravy tokov, vodné elektrárne),
 • osvojí si základné poznatky o hospodárení s vodou v krajine, vo vodohospodárskych sústavách, v komunálnom a priemyselnom sektore,
 • získa poznatky aj v oblasti protipovodňovej ochrany územia,
 • vie využívať výpočtovú techniku pri teoretických postupoch, navrhovaní, modelovaní a optimalizácii výpočtových postupov.

Absolvent inžinierskeho štúdia odboru vodné stavby a vodné hospodárstvo:

 • získa vedomosti v oblasti stavieb ovplyvňujúcich prirodzený pohyb vody v prírode (vzdúvacie stavby, stavby pre obnoviteľné zdroje energie, nádrže, protipovodňové objekty),
 • osvojí si základné poznatky v oblasti líniových stavieb majúcich výrazný krajinotvorný účinok (napr. pozemné komunikácie, vodné cesty, líniové ochranné protipovodňové stavby),
 • ovláda  zásady koncepčného a dispozičného riešenia veľkých stavieb v krajine,
 • získa vedomosti v oblasti  biokoridorov na stavbách,
 • osvojí si základné vedomosti v oblasti objektov a zásahov eliminujúcich negatívne vplyvy povrchovej vody na krajinu (povodne, erózia),
 • tvorivo aplikuje vedomosti pri projektovaní stavieb, objektov a využívaní technológie zlepšujúcej kvalitu vôd,
 • ovláda postupy a zásahy, ktoré regulujú výskyt a režim pohybu povrchovej a podzemnej vody,
 • ovláda a vie uplatňovať zásady pre návrh stavieb a ich prevádzky s ohľadom na tvorbu a ochranu prostredia.
Viac informácií: http://www.stuba.sk/