X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030

Dokument na stiahnutie: SK
 
K spracovaniu tejto aktualizácie sa pristúpilo s cieľom zmapovať stav využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR, zistiť potenciálne, environmentálne prípustné možnosti jeho ďalšieho  využitia a vytvoriť podkladový materiál pre jeho ďalší rozvoj.

Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 sa predkladá ako rámcový východiskový dokument na zabezpečenie rozvoja využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska na výrobu elektrickej energie v malých vodných elektrárňach (vodné stavby s energetickým využitím svýkonom do 10 MW) so zohľadnením požiadaviek národnej a európskej legislatívy a to najmä Rámcovej smernice pre vodu. Dokumentuje stav využívania hydroenergetického potenciálu do roku 2013 a navrhuje technicky vhodné lokality pre ďalšie využitie. Zároveň poskytuje zoznam profilov nevyužívaného technického potenciálu, ktoré boli vopred posúdené z hľadiska požiadaviek Rámcovej smernice pre vodu a odporučené pre výstavbu malých vodných elektrární.

Profily s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom vodných tokov (príloha 3) sa využijú na výstavbu malej vodnej elektrárne za predpokladu, že investor preukáže, že novou zmenou (novým projektom) nedôjde k zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody, resp. preukáže splnenie podmienok podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona asúčasne splní kritériá, zásady a podmienky stanovené touto koncepciou.