Voda ako strategická surovina štátu (2012)

Dátum schválenia: 24. 10. 2012
Forma: Uznesenie vlády 583/2012
Dokument na stiahnutie: SK
 
Účelom dokumentu je zdôrazniť potrebu ochrany štátnych záujmov vo vzťahu k vode ako obzvlášť významnej a ničím nenahraditeľnej surovine strategického charakteru. Vzhľadom na to, že podzemné vody, prírodné liečivé vody a povrchové vody sú surovinou mimoriadneho významu vo vlastníctve štátu, vláda SR podporuje všestrannú ochranu vôd a jej racionálne využívanie vrátane stanovených a navrhovaných opatrení a vyhradzuje si právo rozhodovať o nakladaní, preprave a o prevodoch zdrojov podzemnej vody mimo územie SR ako so strategickou surovinou štátu a národným bohatstvom v súlade s verejným záujmom štátu.
 
Dokument obsahuje prehľad legislatívnych predpisov platných v oblasti vôd, vymedzenie pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti vôd, hodnotenie súčasného stavu podzemných vôd na území SR vrátane ich využiteľného množstva, využívania, bilancie a kvality, ako aj možné riziká vo vzťahu k vodám a návrh opatrení na ich riešenie.