Stratégia pre implementáciu Rámcovej smernice o vode v SR (2004)

Forma: Uznesenie vlády 46/2004
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Cieľom tohto dokumentu bolo navrhnúť optimálny postup pre úplnú implementáciu RSV v podmienkach Slovenska, umožňujúci eliminovať riziko jej nesprávnej aplikácie. Uvedená stratégia sa každoročne aktualizuje s detailnejším plánom úloh na najbližšie dva roky. Táto stratégia plne rešpektuje Spoločnú implementačnú stratégiu EÚ (CIS EU) a stratégiu Medzinárodnej komisie pre ochranu rieky Dunaj (MKOD).

Základom národnej stratégie je organizačná štruktúra pracovných skupín a vymedzenie zodpovednosti rezortných organizácií podieľajúcich sa na príprave plánov manažmentu povodí. Na začiatku implementačného procesu RSV bolo za účelom jeho efektívneho riadenia a koordinácie vytvorených 9 pracovných skupín z odborníkov z rezortných odborných organizácií a špecialistov zo SAV, vysokých škôl a praxe. Tieto pracovné skupiny mali rovnaké zameranie ako pracovné skupiny vytvorené v tom istom období na úrovni EK a MKOD. Vzhľadom na nové úlohy prijímané na úrovni EK, ako aj dosiahnutý pokrok v procese implementácie RSV sa organizačná štruktúra pracovných skupín flexibilne aktualizovala. V SR v súčasnosti pozostáva z 12 pracovných skupín. Menovitý zoznam pracovných skupín, ich členov spolu s uvedením vedúceho pracovnej skupiny je uvedený v aktuálnej stratégii.