Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Dátum schválenia: 26. 3. 2014
Forma: Uznesenie vlády SR č. 148/2014
Dokument na stiahnutie: SK

Stratégia je predkladaná s cieľom priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch SR a na základe ich analýzy navrhnúť rámcový koordinačný mechanizmus, ktorý by mal pomôcť pri ich zefektívnení a tiež zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike. V odozve na stále intenzívnejšie prejavy a dôsledky zmeny klímy v našom regióne je našou povinnosťou včas identifikovať a realizovať preventívne adaptačné opatrenia a minimalizovať tak významné ekonomické a sociálne náklady v budúcnosti.

Adaptácia na zmenu klímy v oblasti vodného hospodárstva by mala byť orientovaná aj na realizáciu opatrení, ktorými sa vytvoria podmienky na lepšie riadenie odtoku v povodí. Adaptačné opatrenia v našich podmienkach by mali byť zamerané tiež na kompenzáciu prejavov sucha, teda poklesu prietokov a výdatností vodných zdrojov, ako aj na minimalizovanie negatívnych dôsledkov povodní, najmä prívalových povodní v horských a podhorských oblastiach.

Navrhované adaptačné opatrenia v oblasti vodného hospodárstva:

 • Opatrenia zamerané spomalenie odtoku vody z povodia
 • Opatrenia zamerané na zmenšenie maximálneho prietoku povodne
 • Opatrenia na ochranu územia pred zaplavením vodou z vodného toku
 • Opatrenia na zvýšenie prietokovej kapacity korýt
 • Opatrenia v oblasti územného plánovania
 • Využívanie danosti územia na zvyšovanie retenčnej kapacity prostredia
 • Opatrenia na hospodárenie sa vodou
 • Opatrenia na zabránenie znehodnocovania vody kontamináciou
 • Opatrenia na minimalizáciu znečisťovania vodných zdrojov vypúšťaním nečistených alebo nedostatočne čistených komunálnych odpadových vôd
 • Opatrenia na hodnotenie rizika
 • Opatrenia v oblasti výskumu