Preskočit na obsah

Protokol o vode a zdraví – k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 – Národné ciele SR III (2014)

Dátum schválenia: 2. 7. 2014
Forma: Uznesenie vlády: 325/2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
Slovenská republika (ďalej SR) ratifikovala Protokol v roku 2001 v nadväznosti na Dohovor s cieľom podporiť ochranu vôd a zlepšiť ich efektívne využívanie. Ustanovenia Protokolu v SR sa týkajú povrchových a podzemných vôd, uzavretých vodných útvarov, vôd na kúpanie, zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. Podľa čl. 6 bodu 3 Protokolu je štát, ktorý sa stal zmluvnou stranou, povinný do 2 rokov vypracovať a zverejniť ciele a termíny, dokedy chce tieto ciele dosiahnuť. Nastavenie národných cieľov je pre každú zmluvnú stranu individuálne s ohľadom na potrebu riešenia problémov súvisiacich s vodou a zdravím. Od doby nadobudnutia platnosti Protokolu, SR stanovuje národné ciele už po tretíkrát.
Dôvodom aktualizácie cieľov Protokolu v roku 2014 je ich splnenie, resp. potreba predĺženia termínov plnenia cieľov, ktoré sú stále aktuálne ako aj stanovenie nových národných cieľov, podmienených zmenou situácie a výskytom nových problémov, ktorým je potrebné venovať pozornosť a javia sa z hľadiska implementácie cieľov Protokolu v SR ako dôležité.