Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020

Dátum schválenia: 13. 4. 2016
Forma: Uznesenie vlády SR  č. 141/2016
Dokument na stiahnutie: SK
 
Štátna environmentálna politika je v súčasnosti determinovaná najmä programovým vyhlásením vlády SR z apríla 2016 (na roky 2016 - 2020).

V oblasti Environmentálnej politiky uvádza, že:

  • podporí tiež opatrenia na adekvátnu ochranu vôd, najmä kvality podzemných vôd, ktoré sú hlavným zdrojom pitnej vody a dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v súlade so schválenými strategickými dokumentmi,
  • v oblasti prispôsobovania sa na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien (adaptácia) bude dbať na zníženie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy na zdravie obyvateľstva a životného prostredia, podporu systémových riešení pre adaptačné opatrenia vrátane ďalšej podpory protipovodňových opatrení a adaptácie na možný nedostatok vody v súlade so schválenou „Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ s dôrazom na adaptačné opatrenia v mestách, poľnohospodárstve a lesníctve.