Plán manažmentu povodňového rizika (2015)

Dátum schválenia: 29. 10. 2015
Forma: Uznesenie č. 150/2015 (porada vedenia MŽP SR)
Dokument na stiahnutie: SK
 
Plány manažmentu povodňových rizík budú obsahovať návrhy na realizáciu opatrení, ktorých cieľom je zníženie pravdepodobnosti záplav územia povodňami a na zníženie potenciálnych nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo, hospodársku činnosť. Pôjde predovšetkým o návrhy preventívnych opatrení v krajine a na vodných tokoch a harmonogram ich realizácie, ktorý bude vypracovaný v závislosti od poradia naliehavosti. Podľa §8 ods.7 zákona č.7/2010 Z.z. sa plány manažmentu povodňového rizika budú vyhotovovať v čiastkových povodiach, ktoré podľa §11 ods.4 a5 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách vymedzujú správne územie povodia Dunaja a správne územie povodia Visly.
Prvé predbežné hodnotenie povodňového rizika bolo dokončené v roku 2011 a na území Slovenska bolo v správnych územiach povodí a v čiastkových povodiach identifikovaných spolu 559 oblastí s výskytom významného povodňového rizika, z toho:
a) 378geografických oblastí, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko,
b) 181geografických oblastí, v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika.