Preskočit na obsah

Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027(2015)

Dátum schválenia: 21. 1. 2015
Forma: Uznesenie vlády 33/2015
Dokument na stiahnutie: SK
 
Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 je základným otvoreným rámcovým dokumentom politiky vodného hospodárstva Slovenskej republiky pre plánovacie procesy a ich implementáciu do roku 2021, resp. do roku 2027. Cieľom dokumentu je určiť základné zásady a nástroje na riešenie národných priorít v oblasti vodného hospodárstva s rešpektovaním požiadaviek vyplývajúcich z politiky Európskej únie.  Realizáciu vodohospodárskej politiky SR do roku 2027, orientovanú na odstránenie prekážok obmedzujúcich opatrenia na ochranu vodných zdrojov a ich efektívne využívanie, podmieňuje uplatňovanie a dodržiavanie 13 zásad, ktoré musia byť zohľadnené vo všetkých, strategických koncepčných a plánovacích dokumentoch SR.
V nadväznosti na definované zásady a v súlade s hlavným cieľom a celospoločenskými potrebami Slovenskej republiky so zohľadnením princípov a požiadaviek rámcovej smernice o vode a hospodárskej politiky štátu, ako aj strategickými koncepčnými dokumentmi a predpismi prijatými na úrovni EÚ a SR sa stanovili 3 hlavné priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027:

  1. Zlepšovanie stavu vôd s cieľom dosiahnutia ich dobrého stavu
  2. Efektívne využívanie vodných zdrojov
  3. Ochrana pred následkami povodní, sucha a nedostatku vody a adaptácia na zmenu klímy