Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 (2018)

Dátum schválenia: 13. 6. 2018
Forma: Uznesenie vlády SR č. 273/2018
Dokument na stiahnutie: SK
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Radou vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a po konzultácii so zástupcami zainteresovaných aktérov predkladá na rokovanie vlády SR návrh šiestich národných priorít implementácie Agendy 2030 a príslušných hlavných výziev. Všetky priority sú vnímané ako rovnocenné a poradie, v ktorom sú predstavené, bolo zvolené náhodne.
 
Národná priorita pre vody: Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy
 
Podpora cieľov udržateľného rozvoja: Čistá voda a hygiena (6)
 
Hlavná výzva:
 
Zabezpečenie prístupu k základným službám a zdrojom, vrátane cenovo dostupnej mobility, energie, pitnej vody a sanitácie pre všetkých, pri rešpektovaní environmentálnej udržateľnosti a zásady minimalizácie emisií.
 
Úlohou štátu je zabezpečiť prístup obyvateľov k základným zdrojom a službám potrebným pre ich prežitie a kvalitný život. Preto je potrebné realizovať opatrenia zamerané na zabezpečenie dostatočného množstva bezpečnej a cenovo dostupnej vody ako aj na dostupnosť sanitačných zariadení, vrátane  systematických opatrení zameraných na znižovanie znečistenia vôd (predovšetkým znižovaním vypúšťania nebezpečných chemických látok) a zvýšenie recyklácie a opätovného využívania vody.