Národná pozícia SR k stratégii EÚ pre dunajský región (Dunajská stratégia) (2011)

Dátum schválenia: 30. 3. 2011
Forma: Uznesenie vlády 229/2011
Dokument na stiahnutie: SK
 
Dunajská stratégia by mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, prírodné a kultúrne dedičstvo. Koordinovaný prístup k spoločným problémom umožní ich efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť nebývalý potenciál dunajského regiónu.

Základom Dunajskej stratégie sú štyri piliere a v rámci nich jednotlivé prioritné oblasti. Každú prioritnú oblasť koordinujú spoločne dve krajiny regiónu, ktoré sú zastúpené ustanovenými Koordinátormi prioritnej oblasti. Koordinátori prioritných oblastí zabezpečujú implementáciu stratégie s podporou inštitúcií Európskej únie a v spolupráci s členmi Riadiacej skupiny. Riadiaca skupina je zložená zo zástupcov jednotlivých krajín regiónu s hlasovacím právom členmi sú aj koordinátori prioritnej oblasti.