X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030

Dátum schválenia: 9. 3. 2011
Forma: Uznesenie vlády SR č. 178/2011
Dokument na stiahnutie: SK

Cieľom koncepcie je zmapovať súčasný stav využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov, zistiť potenciálne environmentálne prípustné možnosti jeho ďalšieho využitia a vytvoriť podkladový materiál pre jeho ďalší rozvoj. 

Strategickým cieľom je naplniť ciele v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov stanovené európskou a národnou legislatívou pri súčasnom zohľadnení environmentálnych aspektov a princípov trvalo udržateľného rozvoja.