Preskočit na obsah

Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 (2006)

Dátum schválenia: 15. 2. 2006
Forma: Uznesenie vlády 117/2006
Dokument na stiahnutie: SK
 
Koncepciu treba považovať za otvorený dokument vyjadrujúci potrebné smerovanie vodného hospodárstva a jeho časová realizácia bude ovplyvnená možnosťami zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov.
 
Koncepcia obsahuje:

  • analýzu splnenia cieľov Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2005,
  • prírodné podmienky tvorby a užívania vôd v súvislosti s realizáciou Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015,
  • strategické ciele vodohospodárskej politiky do roku 2015,
  • realizačné nástroje vodohospodárskej politiky,
  • predpokladané náklady na realizáciu záverov Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015.

 
Stratégia ďalšieho vývoja je orientovaná na :

  • skvalitnenie starostlivosti o vodné zdroje a súvisiacu vodohospodársku infraštruktúru vrátane naplnenia právnych predpisov EÚ,
  • vytváranie predpokladov na zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a efektívnu likvidáciu odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie,
  • prevenciu pred negatívnymi dopadmi extrémnych hydrologických situácií.