Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy

Dokument na stiahnutie: SK, EN

Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy je zameraná na odstránenie prekážok obmedzujúcich opatrenia na ochranu vodných zdrojov Európy a zakladá sa na rozsiahlom hodnotení existujúcej politiky.
Jej dlhodobým cieľom je zabezpečiť udržateľnosť všetkých činností, ktoré majú vplyv na vodu, a tým zaistiť dostupnosť kvalitnej vody na trvalo udržateľné a spravodlivé využívanie vody. Tento cieľ už je rôznymi spôsobmi zakotvený v rámcovej smernici o vode. Koncepcia nám ho pomôže dosiahnuť identifikovaním prekážok a spôsobov, ako ich prekonať.

Viac informácií: A Water Blueprint – taking stock, moving forward