Plány manažmentu čiastkových povodí

Dokument na stiahnutie: SK
 
Plán manažmentu povodia je základným nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného plánovania v oblastiach povodí, ktorých na základe vykonaných analýz súčasného stavu povrchových vôd a podzemných vôd a zhodnotenia vplyvu ľudskej činnosti na vodné pomery ustanovuje environmentálne ciele a programy opatrení na ich dosiahnutie vrátane finančného zabezpečenia. Schválený plán manažmentu sa prehodnocuje a aktualizuje každých šesť rokov.