Preskočit na obsah

Biele Karpaty - kráľovstvo strážené vršatcom

  • Kategória:
  • Rok výroby: 2014
  • Režisér: Jakub Cíbik
  • Krajina pôvodu: Slovensko
  • Jazyk: slovenský
  • Dĺžka filmu: 46 min min.
Dokument je zameraný predovšetkým na fenomén kultúrno-prírodnej krajiny, ktorej súčasťou je oddávna človek. Ten ju postupne pretváral k svojmu obrazu až do dnešnej podoby. Vďaka prístupu našich predkov vznikli v tomto pohorí druhovo veľmi pestré spoločenstvá kvetnatých lúk a pasienkov, políčok a pastevných lesov. V posledných storočiach však naša spoločnosť, a s ňou aj krajina, prechádza mnohými zmenami. S absenciou tradičného hospodárenia sa vytráca pestrá krajinná mozaika a množstvo vzácnych organizmov. Preto je hlavným posolstvom tohto dokumentu poukázať na nevyhnutnosť obnovy foriem hospodárenia, ktoré sú blízke prírode, hovoriac o mozaikovitom kosení, extenzívnej pastve a iných.
 
The documentary film focuses primarily on the phenomenon of cultural and natural landscape where people have always been its part. They have slowly transformed it to their image we know today.  As a result of our ancestors' attitude towards the environment and nature originated a rich biodiversity of colorful flower meadows and pastures, grazing fields and forests. In recent centuries, however, our landscape has undergone many changes. Due to the absence of traditional farming varied landscape mosaic and many rare organisms are disappearing. Therefore, the main message of this document urges the necessity of renewal of  more nature-friendly forms of farming in order to preserve. It also introduces mosaic-like mowing, extensive grazing and other issues.
Počet ks: 1