Preskočit na obsah

Programy odpadového hospodárstva

Program predchádzania vzniku odpadu

Podľa § 7 zákona o odpadoch program predchádzania vzniku odpadu vypracúva Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy spravidla na obdobie desiatich rokov. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie schvaľuje vláda SR a po jeho schválení je uverejnený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia SR a na jeho webovom sídle. Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu vrátane odpadu z obalov, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia v tomto programe sú zamerané na vylúčenie priamej väzby medzi hospodárskym rastom a negatívnymi environmentálnymi vplyvmi spojenými  so vznikom odpadu.
Ministerstvo životného prostredia SR najneskôr do šiestich rokov od nadobudnutia platnosti programu predchádzania vzniku odpadu predloží vláde vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov programu predchádzania vzniku odpadu.
Osnova programu predchádzania vzniku odpadu je upravená v prílohe č. 5 k vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Stiahnite si: Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018

Programy odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva je dokument, ktorý sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva a spôsobmi ich dosahovania v súlade so zákonom o odpadoch. Program obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa vydáva, a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.
 
Podľa § 9  ods. 1 zákona o odpadoch Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky najmä na základe podkladov od okresných úradov a územnej samosprávy.  Po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie program odpadového hospodárstva  schvaľuje vláda Slovenskej republiky a po jeho schválení ho Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky uverejňuje vo vestníku. Program sa vypracúva spravidla na obdobie desiatich rokov.  

Program odpadového hospodárstva SR obsahuje:

 • charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja určených prúdov odpadu,
 • informácie o druhu, množstve a zdroji odpadu vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlíšením na kraje, informácie o odpade, ktorý sa pravdepodobne vyvezie z územia Slovenskej republiky, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky,
 • opis existujúcich systémov zberu odpadov,
 • rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov,
 • cieľové smerovanie nakladania s určenými prúdmi odpadov a množstvami odpadov v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie,
 • cieľové smerovanie nakladania s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie,
 • opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,
 • opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálných odpadov
 • opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií,
 • osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov,
 • posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, potreby zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov,
 • posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov,
 • návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi nadregionálneho významu,
 • vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení,
 • informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi,
 • rozsah finančnej náročnosti programu.

Program odpadového hospodárstva SR  na roky 2016 – 2020
 
Podľa § 9 ods. 4 zákona o odpadoch je okresný úrad v sídle kraja  povinný do troch mesiacov od schválenia programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky predložiť na posúdenie jeho vplyvov na životné prostredie návrh programu odpadového hospodárstva kraja. Po posúdení vplyvov na životné prostredie záväznú časť programu odpadového hospodárstva  kraja vydáva okresný úrad v sídle kraja  vyhláškou na obdobie zhodné s obdobím platnosti programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a zašle ho na uverejnenie Ministerstvu životného prostredia SR. Program odpadového hospodárstva kraja musí byť v súlade s programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.  
Podľa § 10 zákona o odpadoch obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo na ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 000 obyvateľov, je povinná vypracúvať program odpadového hospodárstva obce. Obec je povinná predložiť príslušnému okresnému úradu, resp. príslušnému okresnému úradu v sídle kraja, v prípade ak program obce presahuje územný obvod okresného úradu, vypracovaný návrh programu odpadového hospodárstva do štyroch mesiacov od vydania programu odpadového hospodárstva kraja na posúdenie súladu s ustanoveniami zákona o odpadoch a so záväznou časťou programu odpadového hospodárstva príslušného kraja. Ak program odpadového hospodárstva obce podlieha posúdeniu jeho vplyvov na životné prostredie, obec ho pred jeho schválením predloží na toto posúdenie.  Obec je povinná  vypracovať program odpadového hospodárstva tak, aby jeho obdobie platnosti bolo zhodné s obdobím platnosti programu kraja. Obec môže vypracovať program odpadového hospodárstva v spolupráci s jednou obcou alebo  viacerými obcami. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu odpadového hospodárstva oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu odpadového hospodárstva obce. Obec je povinná schválený program odpadového hospodárstva obce zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle.

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov

Podľa § 11 zákona o odpadoch je držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly,  povinný bezodkladne vypracovať program držiteľa polychlórovaných bifenylov so zameraním na dekontamináciu zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi a predložiť vypracovaný program na schválenie príslušnému okresnému úradu. V prípade, že program presahuje územný obvod okresného úradu, príslušným orgánom na schválenie programu je okresný úrad v sídle kraja.
Schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov je držiteľa polychlórovaných bifenylov povinný dodržiavať.
Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v programe držiteľa polychlórovaných bifenylov, je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný do štyroch mesiacov vypracovať a predložiť na schválenie nový program držiteľa polychlórovaných bifenylov.
 
Podrobnosti o obsahu programov odpadového hospodárstva a o spôsobe jeho vypracovania uvádza vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú  niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v prílohách č. 1 až 4.