Preskočit na obsah

Odpad


Zodpovedné orgány a inštitúcie na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva:
  • Ministerstvo životného prostredia SR  je ústredným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. Kompetencie Ministerstva životného prostredia SR sú uvedené v § 105 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve. Kompetencie inšpekcie sú uvedené v § 106 zákona o odpadoch.
  • okresné úrady v sídle kraja - od 1. 10. 2013 nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôsobnosť bývalých obvodných úradov životného prostredia v sídle kraja prešla do riadiacej pôsobnosti novovzniknutých okresných úradov v sídle kraja. Kompetencie okresných úradov  v sídle kraja sú uvedené v § 107 zákona o odpadoch.
  • okresné úrady -  od 1. 10. 2013 nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôsobnosť bývalých obvodných úradov životného prostredia prešla do riadiacej pôsobnosti novovzniknutých okresných úradov ako odbory starostlivosti o životné prostredie. Kompetencie okresných úradov  sú uvedené v § 108 zákona o odpadoch.
Štátnu správu v odpadovom hospodárstve ďalej vykonávajú:
  • obce (§ 109 zákona o odpadoch),
  • Slovenská obchodná inšpekcia (§ 110 zákona o odpadoch) a
  • orgány štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva (§ 111 zákona o odpadoch).