Zborské lipy

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 434
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. rozhodnutie OUŽP P.Bystrica, 1573/1993-457.4, 01. 09. 1993, 01.09.1993
 • Dôvod ochrany: Dendrologický a historický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky, ekologický a estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Púchov
  • Katastrálne územie: Zbora
  • Podrobná lokalizácia výskytu:starý cintorín za obcou Zbora
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolista Tilia platyphyllos Scop. 600 27 12 330
2 lipa veľkolista Tilia platyphyllos Scop. 350 27 12 240
3 lipa veľkolista Tilia platyphyllos Scop. 324 27 12 190