Wilckensové pamätné stromy

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 292
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV v Žiari nad Hronom, 10/86, 16. 12. 1986, 16.12.1986
 • Dôvod ochrany: Ochrana stromov sa robí z dôvodov náučných, kultúrnych a výchovných na mieste bývalého pamätníka profesora Wilckensa.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:4
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žiar nad Hronom
  • Katastrálne územie: Repište
  • Podrobná lokalizácia výskytu:križovatka pri odbočke na DT
  • Druh pozemku:
  • Druh vlastníctva:
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 smrekovec opadavý Larix decidua Mill. 240 26 8 80
2 smrekovec opadavý Larix decidua Mill. 245 27 9 80
3 javor mliečny Acer platanoides L. 220 21 7 80
4 javor mliečny Acer platanoides L. 240 23 9 80