Trenčianske ginká

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 375
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. nariadenie ONV v Trenčíne, 18/V, 24. 08. 1990, 24.08.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrny význam. Exotická a vývojovo stará ihličina-najväčšia v okrese Trenčín.
 • Význam ochrany: krajinársky a estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Biele Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Trenčín
  • Katastrálne územie: Trenčín
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pred budovou SLOVLIKU, Štefánikova ul.
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 250 14 nezistený 100
2 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 202 16 nezistený 100
3 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 292 13 nezistený 100