Topole v Dolnej Strehovej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 483
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Banskej Bystrici, 2/2003, 27. 02. 2003, 27.02.2003
 • Dôvod ochrany: Biologický a esteticko-krajinársky význam.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Veľký Krtíš
  • Katastrálne územie: Horná Strehová
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ biely Populus alba 465 nezistená 17 nezistený