Topoľ čierny v Nededi

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 164
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV Galanta, 78/R 1981, 17. 11. 1981, 17.11.1981
 • Dôvod ochrany: zriedkavý výskyt v oblasti, estetický, zdravotný a pôdoochranný význam
 • Význam ochrany: estetický, krajinársky a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Šaľa
  • Katastrálne územie: Neded
  • Podrobná lokalizácia výskytu:za obcou pri pravom brehu váhu, oproti hosp. dvoru pd
  • Druh pozemku:vodné plochy
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ čierny Populus nigra L. 470 26 24 250