Topoľ biely v Mestskom parku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 406
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. rozhodnutie ÚŽP Košice, 238/91-Bb, 02. 10. 1991, 02.10.1991
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Košice I
  • Katastrálne územie: Stredné Mesto
  • Podrobná lokalizácia výskytu:topoľ biely v parku gen. Petrova, naproti železničnej st.
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ biely Populus alba L. 661 24 24 nezistený