Tolerančná lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 103
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. Uznesenie ONV Levice, 193/75-R-, 24. 09. 1975, 24.09.1975
 • Dôvod ochrany: Exemplár vedecko-výskumnej, náučnej a kultúrno-výchovnej hodnoty.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Levice
  • Katastrálne územie: Horné Jabloňovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:V parciku pri kostole
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 479 25 17 300