Tisy na Mláčiku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 302
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV vo Zvolene, 36/87, 29. 09. 1987, 29.09.1987
 • Dôvod ochrany: Vedecký a kultúrno-výchovný význam.
 • Význam ochrany: vedecký a ekologický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Zvolen
  • Katastrálne územie: Železná Breznica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:východný okraj dielca 774
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 tis obyčajný Taxus baccata L. 88 8 7 150
2 tis obyčajný Taxus baccata L. 56 7 6 150