Tankošský cer

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 426
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. OÚŽP Nové Zámky, 165/1993-6, 30. 06. 1993, 30.06.1993
 • Dôvod ochrany: vedecko-výskumný a kultúrny význam
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Nové Zámky
  • Katastrálne územie: Pozba
  • Podrobná lokalizácia výskytu:kóta 253, v poli 60m v pravo od cesty pozba - Hurbanovce
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub cerový Quercus cerris L. 317 13 13 200