Stromy v Terchovej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 192
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. OnV v Žiline, 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Estetický význam.
 • Význam ochrany: ekologický a estetický
 • Počet stromov:5
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Terchová
  • Podrobná lokalizácia výskytu:osada Nový Dvor
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest horský Ulmus glabra Huds. 420 29 8 250
2 brest horský Ulmus glabra Huds. 380 29 12 200
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 390 26 12 200
4 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 385 25 12 250
5 smrek obyčajný Picea abies (L.) H. Karst 368 35 8 130