Spišskonovoveský javor

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 505
 • Právny predpis: 1. Vyhláška KÚŽP Košice, 2/2008, 24. 11. 2008, 24.11.2008
 • Dôvod ochrany: Ochrana ekologicky, krajinotvorne a esteticky významného stromu.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský raj
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Spišská Nová Ves
  • Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:
  • Druh vlastníctva:
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 javor horský Acer pseudoplatanus 320 22 11 200