Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 480
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Bratislave, 5/2002, 02. 08. 2002, 02.08.2002
 • Dôvod ochrany: Vysoká biologická, estetická, krajinotvorná hodnota. Podľa parametrov stromu sa jedná o najväčšiu soforu na území Bratislavy.
 • Význam ochrany: estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Bratislavský
  • Okres: Bratislava IV
  • Katastrálne územie: Devínska Nová Ves
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Charkovská ul.- areál ZŚ pri oplotení
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sofora japonská Sophora japonica 310 nezistená 22 nezistený