Smrekovce na Hornej Rovni

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 145
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV Žiar nad Hronom, 139/79, 15. 06. 1979, 15.06.1979
 • Dôvod ochrany: Mohutný vzrast a dobry zdravotný stav, nádherná krajinná dominanta.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:6
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Štiavnica
  • Katastrálne územie: Štiavnické Bane
  • Podrobná lokalizácia výskytu:na ľavej strane pri vstupe do obce
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 smrekovec opadavý Larix decidua Mill. 280 32 12 150
2 smrekovec opadavý Larix decidua Mill. 310 23 12 150
3 smrekovec opadavý Larix decidua Mill. 310 25 9 150
4 smrekovec opadavý Larix decidua Mill. 270 23 11 150
5 smrekovec opadavý Larix decidua Mill. 326 26 18 150
6 smrekovec opadavý Larix decidua Mill. 210 24 8 150