Sládkovičova lipa v Radvani

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 403
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. OÚŽP v B.Bystrici, ŽP-593/1991-3, 25. 06. 1991, 25.06.1991
 • Dôvod ochrany: Má vedeckovýskumný, náučný, kultúrny a historický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Radvaň
  • Podrobná lokalizácia výskytu:ev.cintorin v Radvani, záhlavie hrobu A. Sládkoviča
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 350 25 16 125