Skupina líp pri kostole a cintoríne v Porube

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 61
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. uznesenie R-ONV Prievidza, 151/1975, 08. 08. 1975, 08.08.1975
 • Dôvod ochrany: Kultúrny, ekologický, estetický význam.
 • Význam ochrany: ekologický
 • Počet stromov:9
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Prievidza
  • Katastrálne územie: Poruba
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Pri Kostole a cintorine
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 290 22 10 200
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 376 22 12 200
3 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 295 22 8 200
4 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 240 18 7 200
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. nezistený nezistená nezistený nezistený
6 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 157 12 8 200
7 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 285 20 12 200
8 lipa malolistá Tilia cordata Mill. nezistený nezistená nezistený nezistený
9 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 205 17 10 200