Skupina líp pri kostole

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 26
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV v Dolnom Kubíne, č. 43/1974, 08. 03. 1974, 08.03.1974
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, kultúrno-výchovný, estetický, náučný a historický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:7
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Horná Orava
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Dolný Kubín
  • Katastrálne územie: Leštiny
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál kostola
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 265 28 20 90
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 270 28 20 90
3 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 390 29 20 100
4 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. nezistený nezistená nezistený nezistený
5 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. nezistený nezistená nezistený nezistený
6 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. nezistený nezistená nezistený nezistený
7 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. nezistený nezistená nezistený nezistený