Sekvojovec za botanickou záhradou

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 436
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Rozhodnutie OÚŽP Žiar nad Hronom, ŽP/64/1993, 22. 09. 1993, 22.09.1993
 • Dôvod ochrany: Vylásením CHS v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese Žiar nad Hronom.
 • Význam ochrany: krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Štiavnica
  • Katastrálne územie: Banská Štiavnica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v tesnej blízkosti botanickej záhrady v B. Štiavnici
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz 502 28 11 130