Sekvojovec na Voznici

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 58
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie rady ONV Žiar nad Hronom, 134/75, 25. 07. 1975, 25.07.1975
 • Dôvod ochrany: Vzácny výskyt introdukovanej dreviny v extraviláne obce, svojim mohutným vzrastom tvorí dominantu volného priestranstva.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Voznica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri horárni na lokalite Slavkov
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz 430 30 14 90