Sekvoja obrovská

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 293
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV v Žiari nad Hronom, 10/86, 16. 12. 1986, 16.12.1986
 • Dôvod ochrany: Ochrana krajinnej dominanty na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
 • Význam ochrany: vedecký a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žiar nad Hronom
  • Katastrálne územie: Kremnica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:záhrada pod domom č.629 na Zlatej ulici /Morova záhrada/
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Limdl.) Buchholz 472 22 9 100