Sekvoja Horňany

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 254
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV v Topoľčanoch, 8/VI/1983, 28. 01. 1983, 28.01.1983
 • Dôvod ochrany: Veľká biologická hodnota, estetický vzhľad, dominanta krajiny, na vedecko-výskumné a náučno-osvetové ciele.
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Topoľčany
  • Katastrálne územie: Práznovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Nelesná plocha č. 192
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz 432 25 11 76