Santovská lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 94
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ Nitra, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV Levice, 193/1975-R-, 24. 09. 1975, 24.09.1975
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumná, náučná a kultúrno-výchovná hodnota
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Levice
  • Katastrálne územie: Santovka
  • Podrobná lokalizácia výskytu:V parku
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 470 20 8 320