Radimovské lipy

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 428
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996, 12.12.1996
  1. rozhodnutie OÚŽP v Senici, 433/OÚŽP/93-Gš, 06. 07. 1993, 06.07.1993
 • Dôvod ochrany: Lipy predstavujú sprievodnú zeleň sakrálnej pamiatky a majú historický, estetický, kultúrny a ekologický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:4
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Záhorie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Skalica
  • Katastrálne územie: Radimov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:ľavá strana štátnej cesty Radimov-Unín
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 257 5 6 180
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 228 16 10 150
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 535 15 7 180
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 126 10 7 60