Pružinské stromy

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 435
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. rozhodnutie OUŽP P.Bystrica, 1573/1993-457.4, 01. 09. 1993, 01.09.1993
 • Dôvod ochrany: Stromy pozoruhodných dimenzií a veku, tvoria výraznú dominantu obce.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Považská Bystrica
  • Katastrálne územie: Pružina
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál kostola a cintorina
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 406 30 12 300
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 373 27 12 250
3 javor horský Acer pseudoplatanus L. 313 22 9 220