Platany v Sládkovičove

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 161
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996, 12.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV v Galante, 78/R-1981, 17. 11. 1981, 17.11.1981
 • Dôvod ochrany: Významný strom svojim vzrastom a tvarom, má aklimatický význam exotický drevín v našej oblasti, estetický a zdravotný význam v intraviláne.
 • Význam ochrany: vedecký a krajinársky
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Galanta
  • Katastrálne územie: Sládkovičovo
  • Podrobná lokalizácia výskytu:medzi parkom a cukrovarom neďaleko Cukrovarskej ulice
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan východný Platanus orientalis L. 305 22 23 150
2 platan východný Platanus orientalis L. 312 22 25 150