Platan vychodný v Jelke

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 169
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996, 12.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV v Galante, 78/R-1981, 17. 11. 1981, 17.11.1981
 • Dôvod ochrany: Najmohutnejší strom okresu Galanta s mimoriadnou krajinárskou hodnotou. Významný z hľadiska aklimatizácie exotických drevín v našej oblasti, má estetický a topograficko-branný význam.
 • Význam ochrany: ekologický a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Galanta
  • Katastrálne územie: Jelka
  • Podrobná lokalizácia výskytu:na pozemku susediaceho s areálom pd na konci dediny smer veľké Úľany
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan východný Platanus orientalis L. 750 30 30 250