Platan vo Veľatoch

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 411
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. rozhodnutie OÚŽP v Trebišove, 249/1992, 11. 05. 1992, 11.05.1992
 • Dôvod ochrany: Náučný, vedecký, estetický význam.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Latorica
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Trebišov
  • Katastrálne územie: Veľaty
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri miestnej základnej škole
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan západný Platanus occidentalis L. 410 25 29 150