Platan v Udavskom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 351
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997-VZV/ŽP, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. Nariadenie ONV v Humennom, č.53, 02. 02. 1990, 02.02.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný, ekologický, estetický, kultúrno-historický a rekreačný význam.
 • Význam ochrany: ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Východné Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Humenné
  • Katastrálne územie: Udavské
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri ceste vedľa parku
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 493 28 15 200