Platan v Tovarnom

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 366
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. nariadenie ONV, 51, 29. 05. 1990, 29.05.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný, ekologický, estetický, kultúrno-historický a rekreačný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Vranov nad Topľou
  • Katastrálne územie: Tovarné
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál ZŠ
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan západný Platanus occidentalis L. 430 18 32 200