Platan v Tibave

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 399
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. nariadenie ONV Michalovce, 46/1990, 10. 10. 1990, 10.10.1990
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný, ekologický a estetický význam.
 • Význam ochrany: estetický a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Vihorlat
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Sobrance
  • Katastrálne územie: Tibava
  • Podrobná lokalizácia výskytu:centrálna časť parku v Tibave
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 540 27 24 250