Platan v Sečiankach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 151
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. OÚ ŽP vo Veľkom Krtíši, 16/1981, 30. 10. 1981, 30.10.1981
 • Dôvod ochrany: Vek (200-250 r.) a krajinársky význam.
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Veľký Krtíš
  • Katastrálne územie: Sečianky
  • Podrobná lokalizácia výskytu:park v obci, v skupine 3 exemplárov najbližší k ceste
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. 405 25 24 250